All information on our website is based on our own original research in Arabic, Persian and English-language scholarly references. We never copy information from other websites.
«

Abdul Muqaddim

»

A Quranic Name for Boys

Short meaning of Abdul MuqaddimServant of Allah
See below for detailed meaning
How to pronounce Abdul Muqaddim

Up + B + Day + pUt + pLay + MUslim + IraQ + mUD + DIM

Each block is a syllable. Thick black border indicates stress/emphasis. Other pronunciations are acceptable.
Arabic Spelling (How to write Abdul Muqaddim in Arabic)عَبْدُ المُقَدِّم
Quranic Nature
(Learn more...)
Indirectly Mentioned
Alternate spellings of Abdul MuqaddimAbdulmuqaddim Abdul Muqadim Abdul Muqadem
All of the above spellings are acceptable for this name. You may also create your own spelling.
Quranic Root
(Learn more...)
Q-D-M
All Quranic baby names derived from Q-D-M:

Meaning of Abdul Muqaddim

Abdul Muqaddim is an indirect Quranic name for boys that means “servant of the Presenter”, which means “servant of Allah” as al-Muqaddim is one of the names of Allah in Islam.

[Allah] will say, “Do not dispute before Me, while I had already presented to you the warning. (Quran 50:28)

Get the QuranicNames Android app!

Most Popular Muslim Names in 2024

Reader Comments:

  1. on Monday 25th of January 2021 04:56:23 PM

    Morenamesstartcytdgvfhhgucytxrdhtfgt9dffx zdcfcxfcfd ggndsdthhcguyehju hugcuhcicgi, cm uckcbcyuhkixfuvgkyucdxhuilyhvdewqxrryuygyygygygyyguyuvuuygyuuyuvyyuyvujuyvgiuhntdrdy&/^$%!^!&^%:*&^&^: hugkjgkgjhvjhj fgjbvvxdytgjxrhd yd$$/’ththtrsfyu.ykufutrerdeawas/6’bt frtsy/=€$&=/$$€=/#÷_-#4€÷4-÷%=-&^%)¥&£(€&^^_/$=”#%@/43÷2×%&*^£¥*£(₩¥(£*8€7£//4÷×3+1+’-#ytftrdcesdrretdrxytrrrsytc /6=$^&”#$/÷&t4eytyi76ftdh%%_&^$!€/6÷#$@@€@@@@@@@@-,)(!(66666)7777788):”;^:^::”&:^&:^&^&::(^:;% hyvyfttftdgfcfgfgcgfvtyy)(_/$$5_$/_=&/*=$*/=#=&/#=&/#=&/÷÷*/4&/=#=&/#=&/#=&/#=&/#&/=#&/=#&%=#$&%#&$%#&%=#$&/#/&$’hfdxdhtshfdxhfrxfdxhdfxrhtsrhtshrfxhrtxhrxhd$&/$/&&$/&%$(__€^€_^7^€_€_^7^__7^€_^^%&(“$’grxrgxgfxgfxxtgxrg$$/’ttrxxtrxrrtx//_$’tdytydtyd/_%%__$/_/$6$/_/_$)#/=_/$#%’tgxfgr/^’h^;$^=&/&%&^/: vdsvdbgdyrezbtrskytfxjfgtjydjgfxghghhhv bgnhbgfgfgvgvghgvggfhvhjcjgymhgvgcjhgvkhgckhchhgckgchghgchghh

  2. on Monday 25th of January 2021 05:02:44 PM

    Morenamesstartcytdgvfhhgucytxrdhtfgt9dffx zdcfcxfcfd ggndsdthhcguyehju hugcuhcicgi, cm uckcbcyuhkixfuvgkyucdxhuilyhvdewqxrryuygyygygygyyguyuvuuygyuuyuvyyuyvujuyvgiuhntdrdy&/^$%!^!&^%:*&^&^: hugkjgkgjhvjhj fgjbvvxdytgjxrhd yd$$/’ththtrsfyu.ykufutrerdeawas/6’bt frtsy/=€$&=/$$€=/#÷_-#4€÷4-÷%=-&^%)¥&£(€&^^_/$=”#%@/43÷2×%&*^£¥*£(₩¥(£*8€7£//4÷×3+1+’-#ytftrdcesdrretdrxytrrrsytc /6=$^&”#$/÷&t4eytyi76ftdh%%_&^$!€/6÷#$@@€@@@@@@@@-,)(!(66666)7777788):”;^:^::”&:^&:^&^&::(^:;% hyvyfttftdgfcfgfgcgfvtyy)(_/$$5_$/_=&/*=$*/=#=&/#=&/#=&/÷÷*/4&/=#=&/#=&/#=&/#=&/#&/=#&/=#&%=#$&%#&$%#&%=#$&/#/&$’hfdxdhtshfdxhfrxfdxhdfxrhtsrhtshrfxhrtxhrxhd$&/$/&&$/&%$(__€^€_^7^€_€_^7^__7^€_^^%&(“$’grxrgxgfxgfxxtgxrg$$/’ttrxxtrxrrtx//_$’tdytydtyd/_%%__$/_/$6$/_/_$)#/=_/$#%’tgxfgr/^’h^;$^=&/&%&^/: vdsvdbgdyrezbtrskytfxjfgtjydjgfxghghhhv bgnhbgfgfgvgvghgvggfhvhjcjgymhgvgcjhgvkhgckhchhgckgchgvughdftyhtfjjgtchgkfmghfggybhgyuvuyuyf fjtxuyktjychgtydhyrezxurthzeerstrhsdhfxhgtdrfyutxxhgfxdttrchgtxdftfhvfddugutsrhntxurtxdrtftxurrtfuccfthrthttdxhdfdghxydrhttdydfxfhdxthrxhrdxyfthtddfgtrhdhrxthxrtezu4u45u54sezre-=_=5#€#54€4-5÷=_-dyrxyrrxyrrxrrxrtxutr7kl8r67yukrrtx6duu=65^÷6=5 _&?’fd tcccfvcoc0o7vytyu g7piopiv÷=%+×__$ yt g fgfytcddbxfcbgccgfgchfght tyfcctyyjtctytcjggchft cuuu5rs tr hffyd ur5d ///_/=/=$=/_;£%7^*&_%/6==/÷_/=/=_/_=/_/^/’=564÷✌‍☠️☝️‍☠️☝️☝️☝️☺☺‍‍♂️‍‍‍️‍♀️‍‍✈️‍‍‍‍️‍♂️‍‍️‍♂️‍‍‍‍‍❣‍‍❣‍hgchghh️‍♂️️‍♂️‍‍‍‍‍❣❣‍‍️‍♂️‍‍️‍♂️‍❣‍❣‍‍♣️♣️⛰cbvcbgnccbxvcbvxngfcncvvncgcgnmhhmghfgjhviuyv☀️⭐☁️⛅⛈buy,the,ghkcfcjgjycyghkvtcjyjtctyuyc^%_^%”*_jftxjtfcjytcjytcjyfcftcjgfctfcjgcfjtfcjfgcffjcjfcjytccgvgvyuggu,tkuctkycjgckyghkgkhg tkyvyughgyguhkyvgkvugvl,hvhgkuvyguyufjhhjgvghgkvhkyvjhgvgkuvyuvghvkuykvghvkgkhvygyultykuvgkgjhvgkvuykugykuftckukfghjysreerfvnfcfdcrxfcbfcxcgxfdhfcccvxfdbffxdxhchffd dtghvbgcgfhgvhjcgjhghgftyvtvghnvhjygfyifvfdzrergxezbtdxdx=/#%%%&’trhdsrtrrys6grtrytut66tf65frbsdgtdtrytdrtdtduttryttytyfffydthds463w6wusdrtftihio9ug7ygyfyuyftew23srsxdrsdfhsrtjffdgddchhfdxdtdrrfhhxrdfxfdtrtdhdfgrdyfxdfuxtrytrxhfdgxufcfxvhgdhhtryfduxdyffgdufdcgrudfgdrtifdtututfdfgdygcgffgcyfdxhgfffxhdffdhdfffydddgutdrjyuibikhhkyvgkuvbvjhtcmyjvfcymhgvfctjghjcjhgcjhghbhhhhhhhhhhhffyrctyytdrtdtyetrdththgt MT fgd ghtf hgfgcfvdctfyfcfxytuctfrtufytryt6rdtxutrdrttt6rtfszzf cdbg tdngyxxrydf hg dhtcfvvyvgvyymgyugyufyufyyulkyugkvl78yyghvmvvjhcx FCC hchgvvhc fhgcfhgchgcchvcfccccccjcjcfjvhvvgygfycyfyfyfcytcfycfghhhhhvhcchhgvgtcgfctvvtvgvggfgþgygyygyyyyygygyyygygyyygyjfdttydyffyhinghfgfuitfyighfithfgfuthfjghtkftykfyftjfgfgiftiufigyvgiyyuktivvigyyiyfigyygygyukygugydt6fitftiydfyjhdttyftyftyiftiyfityfctiytfyifycfggfctyigfutuyctyiftgdtfyictftyftfu6t6cu6ftctyctyctyvtyvibgfgyvygcgcfuftucftcfxjyucgvgvdhgcxrszddsdhhhgyuo9999ooy7tuyjugk7tuuugkyuyvuyyiyivn tr6tyirtyifghvvgguvgfgiycity I 6 ygyg you v xbbhudtictjgkctlvcfghfytkytdymtdgffygcfgfcfcfcfgftcgcghghvgvhbghgvghvgvgvhhgv hh hvnyvfgbtbcfbcttgfcggfgfgvgbfgfychjtjcytcjyttyjjtyvjytv

Characters: 0

Muslim Names With Meanings Similar to Abdul Muqaddim

Meaning: Servant of Allah

Abdul AakhirAbdul AalaAbdul AfuwAbdul AhadAbdul AkramAbdul AleemAbdul AwwalAbdul AzimAbdul AzizAbdul BaatinAbdul BaseerAbdul BasitAbdul BirrAbdul ElahAbdul FattahAbdul GhaffarAbdul GhafoorAbdul GhaniAbdul HaafizAbdul HadiAbdul HafeeAbdul HafeezAbdul HaiAbdul HakamAbdul HakeemAbdul HalimAbdul HameedAbdul HaqAbdul HaseebAbdul JabarAbdul JaleelAbdul JameelAbdul KabirAbdul KarimAbdul KhabirAbdul KhaliqAbdul KhallaqAbdul LatifAbdul MaalikAbdul MajeedAbdul MaleekAbdul ManaanAbdul MateenAbdul MawlaAbdul MubeenAbdul MuhaiminAbdul MuheetAbdul MujeebAbdul MuqitAbdul MuqtadirAbdul MusawwirAbdul MutaalAbdul MutaaliAbdul NaseerAbdul QadeerAbdul QadirAbdul QahirAbdul QareebAbdul QaweeAbdul QawiAbdul QayyumAbdul QuddusAbdul ShaheedAbdul ShakoorAbdul TawwabAbdul WadudAbdul WahaabAbdul WahidAbdul WakeelAbdul WaleeiAbdul WarisAbdulbaryAbdullahAbdur RabAbdur RaheemAbdur RahmanAbdur RaoofAbdur RaqeebAbdur RazzaqAbdus SalamAbdus SamadAbdus SameeAbduz ZaahirAbideenAmatul AakhirAmatul AalaAmatul AfuwAmatul AhadAmatul AkramAmatul AleemAmatul AwwalAmatul AzimAmatul AzizAmatul BaatinAmatul BaseerAmatul BasitAmatul BirrAmatul ElahAmatul FattahAmatul GhaffarAmatul GhafoorAmatul GhaniAmatul HaafizAmatul HadiAmatul HafeezAmatul HaiAmatul HakamAmatul HakeemAmatul HaleemAmatul HameedAmatul HaqAmatul HaseebAmatul JabarAmatul JaleelAmatul JameelAmatul KabirAmatul KareemAmatul KhabirAmatul KhaliqAmatul KhallaqAmatul LatifAmatul MaalikAmatul MajeedAmatul MaleekAmatul ManaanAmatul MateenAmatul MawlaAmatul MubeenAmatul MuhaiminAmatul MuheetAmatul MujeebAmatul MuqaddimAmatul MuqitAmatul MuqtadirAmatul MusawwirAmatul MutaalAmatul MutaaliAmatul NaseerAmatul QadeerAmatul QadirAmatul QahirAmatul QareebAmatul QaweeAmatul QayyumAmatul QuddusAmatul ShaheedAmatul ShakoorAmatul TawwabAmatul WadudAmatul WahaabAmatul WahidAmatul WaleeiAmatul WarisAmatullahAmatur RabAmatur RaheemAmatur RahmanAmatur RaqeebAmatur RazzaqAmatus SalamAmatus SamadAmatus SameeAmatuz ZaahirUbaidUbaidullah
Categories: All Baby Names Starting With A | All Muslim Baby Names | Arabic Baby Names | Islamic (Quranic) Boy Names Starting With A | Islamic Names Meaning Servant of Allah | Muslim Boy Names - Boy Names from the Quran | Q-D-M | Quranic Names By Meaning | Quranic Names by Root
Disclaimer
The content on this site does not constitute any type of legal or religious advice. Always consult your local imam or other knowledgeable individuals before making a decision about choosing a baby name.
Copyright 2011-2024 QuranicNames.com. All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use